MILJÖPOLICY

Vårt miljöarbete

Denna miljöpolicy utgör grunden för MrCAP’s (Ovon AB) miljöarbete. MrCAP’s ambition är att vara ledande inom miljöområdet i bilförädlingsbranschen. Hela franchisenätet ska således vara miljöanpassat och följa tillämplig miljölagstiftning.

MrCAP’s (Ovon AB) miljöarbete är en integrerad del av verksamheten. Vi verkar ständigt för minimal miljöpåverkan i den mån det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

Vår ambition

Vår ambition att vara ledande inom miljöområdet i bilförädlingsbranschen når vi genom att… 

  • bedriva ett tydligt och metodiskt miljöarbete där vi tar hänsyn till hela vår verksamhet.  
  • följa samtliga lagar, föreskrifter och krav inom miljöområdet som verksamheten berörs av.   
  • kartlägga verksamhetens miljöaspekter, skapa förutsättningar för, och ständigt genomföra förbättringar inom miljöområdet. 
  • sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster med bra miljöegenskaper.  
  • minska och förebygga vår egen verksamhets miljöbelastning.  
  • arbeta för att våra underleverantörer ska ha en likvärdig miljöpolicy och i största möjliga mån leverera miljöanpassade produkter.  
  • vara transparenta och informera om våra tjänster och produkters påverkan på miljön. 
  • ständigt stärka verksamhetens miljökompetens genom att stödja, uppmuntra och utbilda anställda så att de medvetet och aktivt kan delta i miljöarbetet. 
  • ständigt sträva efter att skydda miljön, förebygga förorening, uppfylla bindande krav och ständigt förbättra oss inom miljöområdet.  

Den här miljöpolicyn är beslutad av CEO för Ovon AB och reviderades senast 2021-10-20.